نیترات نقره آسیب به بدن انسان

- Oct 24, 2017-

نیترات نقره کریستال بی رنگ، محلول در آب است. نیترات نقره خالص پایدار به نور، اما به دلیل عمومی محصول خلوص کافی نیست، جامد و محلول آبی آن اغلب در بطری قهوه ای معرف ذخیره می شوند. امولسیون عکاسی، نقره، آینه، چاپ، پزشکی، رنگرزی مو، test کلرید، برمید و یدید، و غیره، همچنین در صنعت الکترونیک استفاده می شود.

شیمی تحلیلی برای بارش یونهای کلرید، استاندارد کار نیترات نقره برای کالیبراسیون از محلول کلرید سدیم. نمک های معدنی صنعت برای ساخت نقره دیگر. صنعت الکترونیک در تولید چسب های رسانا جدید گاز تصفیه کننده A8x غربال مولکولی، دستکش نقره اندود و دستکشهایش ریخته استفاده می شود. صنعت عکاسی برای تولید فیلم، فیلم اشعه ایکس و فیلم عکاسی و سایر مواد عکاسی. صنعت آبکاری نقره با روکش قطعات الکترونیکی و دیگر صنایع دستی استفاده می شود و نیز مواد نقره اندود برای آینه و قمقمه استفاده می شود. صنعت باتری برای تولید باتری های نقره ای و روی استفاده می شود. طب به عنوان قارچ عامل خوردگی استفاده می شود. صنایع شیمیایی ژاپنی برای رنگرزی مو و غيره. شیمی تحلیلی برای تعیین کلر، برم، ید سيانور و تیوسیانات استفاده می شود.

برای غیر سیانید نقره مانند thio آبکاری نقره آبکاری نقره، اسید سولفوریک نقره ای دی نقره imide نقره، سولفید نقره sulfosalic نقره ای و اصلی نمک اسیدی است. منبع یون های نقره ای است. محتوای نیترات نقره بر ميزان پوشش راه حل هدایت پراکندگی و رسوب نقره است تاثیر خاص. دوز عمومی 25-50 g/ليلا است

محلول آبی نیترات نقره را می توان با reductant آلی آلدئیدها و قند کاهش شده است. بنابراین واکنش به test آلدئیدها و قند است. همچنین مورد استفاده برای تعیین یون کلرید، تعیین کاتالیست منگنز، آبکاری، عکاسی، پرسلن رنگ.

خطرات نيترات به بدن انسان چیست؟

عمدتا نقره یونهای فلزات سنگین هستند، مسموم خواهد شد, در دست فلزات سفید, سنگین عمدتا ناشی از دناتوراسیون پروتئین است.

نیترات نقره کریستال بی رنگ، محلول در آب است. نیترات نقره خالص پایدار به نور، اما به دلیل عمومی محصول خلوص کافی نیست، جامد و محلول آبی آن اغلب در بطری قهوه ای معرف ذخیره می شوند. امولسیون عکاسی، نقره، آینه، چاپ، پزشکی، رنگرزی مو، test کلرید، برمید و یدید، و غیره، همچنین در صنعت الکترونیک استفاده می شود.

نیترات نقره در مورد تجزیه ماده آلی خاکستری سیاه و سفید, نقره. نیترات نقره خالص پایدار به نور، اما به دلیل عمومی محصول خلوص کافی نیست، جامد و محلول آبی آن اغلب در بطری قهوه ای معرف ذخیره می شوند. نیترات نقره به 440 درجه سانتی گراد به نقره نیتروژن دی اکسید نیتروژن و اکسیژن تجزیه گرم است. محلول آبی و محلول در واکنش خنثی اکسیر، نیترات نقره ای با یک سری از معرف بارش واکنش یا واکنش هماهنگی. به عنوان مثال، با سولفید هیدروژن واکنش تشکیل رسوب سیاه نقره سولفید Ag2S; با پتاسیم کرومات واکنش تشکیل کرومات نقره ای قهوه ای مایل به قرمز Ag2CrO4 بارش; با سدیم هیدروژن فسفات واکنش، تشکیل زرد نقره فسفات بارش Ag3PO4; واکنش با هالوژن یونهای هالید نقره AgX مکمل تشکیل. بلکه با نقش قلیایی تشکیل رسوب قهوه ای اکسید نقره سیاه Ag2O; با نقش یون اگزالات به شکل بارش Ag2C2O4 اگزالات نقره ای سفید. نیترات نقره ای واکنش نشان می دهند می تواند با NH3، CN، SCN و غيره به صورت یون هماهنگی های مختلف.

استفاده از:

شیمی تحلیلی برای بارش یونهای کلرید، استاندارد کار نیترات نقره برای کالیبراسیون از محلول کلرید سدیم. نمک های معدنی صنعت برای ساخت نقره دیگر. صنعت الکترونیک در تولید چسب های رسانا جدید گاز تصفیه کننده A8x غربال مولکولی، دستکش نقره اندود و دستکشهایش ریخته استفاده می شود. صنعت عکاسی برای تولید فیلم، فیلم اشعه ایکس و فیلم عکاسی و سایر مواد عکاسی. صنعت آبکاری نقره با روکش قطعات الکترونیکی و دیگر صنایع دستی استفاده می شود و نیز مواد نقره اندود برای آینه و قمقمه استفاده می شود.


یک جفت:کریستال های نیترات نقره ای بی رنگ بعدی:عملکرد غیر آلی ترکیب درجه حرارت بالا