میکروسکوپ الکترونی انتقال

- Jun 28, 2017-

TEM یک روش ارزشمند، اغلب مورد استفاده و مهم برای توصیف است   نانومواد، برای به دست آوردن مقادیر کمی از ذرات و / یا اندازه دانه، توزیع اندازه،   و مورفولوژی [10،109،150]. بزرگنمایی TEM عمدتا به وسیله نسبت داده می شود   فاصله بین لنز هدف و نمونه و فاصله بین لنز و عدسی   تصویر آن هواپیما [150]. TEM دارای دو مزیت نسبت به SEM است: می تواند رزولوشن مکانی بهتر را فراهم کند   و توانایی برای اندازه گیری های تحلیلی اضافی [10،148،150]. معایب عبارتند از:   مورد نیاز خلاء بالا، بخش نمونه نازک [10،109،148] و جنبه حیاتی TEM این نمونه است   آماده سازی وقت گیر است بنابراین آماده سازی نمونه بسیار مهم است   تصاویری با کیفیت بالا را به دست آورید.


یک جفت:اشعه ایکس عکس الکترونی (XPS) بعدی:پراکندگی نور پویا