سنتز نانوذرات نقره با اشکال مختلف

- May 04, 2017-

امروز سنتز نانوذرات نقره با توجه به برنامه های متعدد خود در زمینه های مختلف بسیار رایج است. نانوذرات نقره دارای خواص منحصر به فرد مانند: خواص نوری و کاتالیزوری، که، به اندازه و شکل نانوذرات تولید بستگی دارد. بنابراین، امروز تولید نانوذرات نقره با اشکال مختلف که استفاده های مختلف در زمینه های مختلف مانند پزشکی، توسط بسیاری از محققان اشاره کردند. این مقاله، تلاش برای ارائه یک نمای کلی از سنتز شکل کنترل از نانوذرات نقره با استفاده از روش های مختلف است.


یک جفت:سنتز نانوذرات نقره روشهای فیزیکی بعدی:چگونه به استات نقره؟