اکسیدهای معدنی

- Nov 28, 2016 -

ساخته شده از عناصر دو، یکی از عناصر ترکیب اکسیژن است. مواد می تواند واکنش نشان با اکسیژن اکسیدهای نامیده می شوند. با توجه به خواص شیمیایی مختلف اکسیدهای اکسیدهای اسیدی و اکسیدهای قلیایی به دو گروه تقسیم می. اکسید اسیدی: انرژی و آب به نمک اسید یا قلیایی اکسیدهای. مانند گوگرد اکسید فسفر پنتاکسید دی اکسید کربن و دیگر، غیر فلزی اکسیدهای اکسیدهای اسیدی بیشتر است.

اکسیدهای اصلی: آب می تواند با اسیدها به فرم نمک و اکسیدهای و تولید تنها نمک و آب واکنش نشان داده، هر ماده را می توانید. اکسیدهای اصلی عبارتند از: اکسیدهای فلزات فعال و سایر اکسیدهای فلزی قیمت پایین کائو بائو و CrO MnO.

یک جفت:نانوذرات نقره بعدی:هیدروکسید سدیم معدنی