کنوانسیون نامگذاری معدنی

- Nov 28, 2016 -

نامگذاری ترکیبات معدنی و نام می باید به عنوان مختصر و دقیق از ساخته های مواد و سازه. این عنصر ریشه یا پایه نام به مصرف انواع اجزای لازم; "حروف اضافه شیمیایی" (اسم اتصال) به ماده هر جزء در ارتباط است.

یک جفت:دی اکسید کربن غیر آلی بعدی:نمک های معدنی