مواد قلیایی غیر آلی

- Nov 28, 2016 -

تلخ، محلول هیدروکسید کلسیم تغییر رنگ مواد از شاخص های خاص (مانند تورنسل آبی و قرمز بهنلبهتلين نوبت به نوبه خود، و غیره) و مقدار PH بزرگتر از 7 می شود. آنیون است همه بخش پرتونگاریسرب در آب یون هیدروکسیل، با اسیدهای به فرم نمک و آب واکنش نشان می دهد. نمونه پایگاه جمله آمین (از جمله آمونیاک)، سود سوز آور (هیدروکسید سدیم) و آهک (هیدروکسید کلسیم). پایه به طور کلی اشاره به مفهوم ارائه مواد الکترونیکی، مواد یا پروتون قبول.

یک جفت:نمک های معدنی بعدی:ماده معدنی به نام