ضد ميکروبی نانو ذرات نقره

- Mar 29, 2017-

اثرات ضد میکروبی نقره برای بیش از یک قرن با اولین استفاده شناخته شده را به یونانیان و رومیان که potability آب افزایش ذخیره سازی آن را در کشتی های نقره ای ترسیم شناخته شده است. تحقیقات اخیر نشان داده است که یون های نقره ای ضد میکروبی موثر هستند اما سمیت کم برای انسان ساخت جزء جذاب در سس زخم بندي و پوشش سطحی ضد رسوب نقره ای است. اثر ضد میکروبی منبع نقره بستگی به میزان و طول مدت انتشار یون های نقره ای که می توانید با انتخاب اندازه و شکل و سطح پوشش نقره اضافه شده تعدیل. NanoComposix دقيقا اندازه فراهم می کند و شکل نانومواد نقره ای بسیار تمیز با tailorable پوشش سطحی است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای ضد میکروبی مطالعات تحقیقاتی یا به دستگاه ها و محصولات گنجانیده شده.


یک جفت:سنتز نانوذرات نقره بعدی:برنامه های کاربردی نانوذرات نقره